Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

 

1.) Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste a ktorá vychádza zo záručnej doby poskytovanej výrobcom.

2.) K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu (kópia faktúry alebo pokladničného dokladu) a zoznam závad, ktoré tovar vykazuje. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, neporušený, čistý a v originálnom balení. Pokiaľ nebudú splnené všetky horeuvedené podmienky, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

3.) Záruka se vzťahuje len na závady vzniknuté pri bežnom používaní výrobku.

4.) Záruka se nevzťahuje na závady spôsobené nešetrným alebo násilným zachádzaním s tovarom, neodbornými zásahmi, nedodržaním podmienok pre manipuláciu s tovarom, nesprávnym praním (napr. pri praní tovaru pri vyšších teplotách, ako je uvedené na visačke) a nesprávnym čistením tovaru.

5.) Nárok na záruku sa nedá uplatniť, ak vady boli spôsobené vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci.

6.) V prípade, že kupujúci kupuje tovar, ktorý je zľavnený kvôli vadám tovaru a kupujúci kupuje tovar s vedomím, že má tovar vady, potom sa záruka na takéto vady nevzťahuje.